ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και δ.τ “MEDIAVIEW”, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Πατριαρχικό Πυλαίας, οδός Αγίου Γεωργίου αρ. 5 (στο εξής «Διοργανώτρια»),  στην οποία ανήκει η ιστοσελίδα «biscotto.gr» διοργανώνει την προωθητική ενέργεια «THE LOCALS» (στο εξής «Ενέργεια»), 

1.Αντικείμενο
Συγκεκριμένα, η Διοργανώτρια καλεί το κοινό της να επισκεφθεί την διεύθυνση thelocals.biscotto.gr και να αναρτήσει εφόσον το επιθυμεί μία (1) φωτογραφία και σύντομη περιγραφή  (εφεξής καλούμενη «εμπειρία») από οποιοδήποτε σημείο της πόλης της Θεσσαλονίκης με σκοπό να τη μοιραστεί με όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας. 

2.Συμμετοχή

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη παρούσα ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν διαβάσει και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης και τους όρους σχετικά με τη προστασία προσωπικών δεδομένων.

2.2  Βασική  και  ουσιώδης  προϋπόθεση  για  τη  συμμετοχή  εκάστου  χρήστη στην ενέργεια είναι οιαδήποτε  φωτογραφία και περιγραφή, τις οποίες ο χρήστης αναρτά  να  είναι  πρωτότυπες  και  προσωπικής  σύλληψης  και  έμπνευσης  και  να  μην  ομοιάζει  ουσιωδώς  με  άλλες.

 

2.3 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από την Ενέργεια, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της, πρόσωπα που, κατά την άποψή της, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος.
Σε κάθε περίπτωση η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα αποκλεισμού οποιουδήποτε χρήστη/ επισκέπτη/ συμμετέχοντα από την Ενέργεια με κάθε νόμιμοτρόπο.
2.4 Διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή στην Ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες.
2.5 Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και γίνεται οικεία βουλήσει.

2.6 Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των προσωπικών στοιχείων που δηλώνει.

 2.7 Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην Ενέργεια όσες φορές το επιθυμεί. 

2.8 Ως συμμετοχή θεωρείται κάθε έγκυρη υποβολή φόρμας συμμετοχής, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3 του παρόντος.

2.9 Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι χρήστες μπορούν να έχουν αλληλεπίδραση με τις εμπειρίες κάνοντας like στην εκάστοτε εμπειρία.

3.Διαδικασία

3.1 Στο πρώτο βήμα ο χρήστης καλείται να επισκεφθεί την παρακάτω διεύθυνση thelocals.biscotto.gr  .

3.2 Στο δεύτερο βήμα, ο χρήστης συμπληρώνει στη φόρμα συμμετοχής τη προσωπική ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail), το ονοματεπώνυμό του, το Facebook και Instagram url του προσωπικού του profile και προαιρετικά καταχωρεί την προσωπική του φωτογραφία και μίασύντομηπεριγραφή  για την «εμπειρία» που καταχωρεί με ένα πρωτογενούς περιεχομένου κείμενο μέχρι πεντακόσιους (500) χαρακτήρες, 

3.3 Αφού επιλέξει την αποδοχή των Όρων Χρήσης και συναινέσει στην αποθήκευση, επεξεργασία και δημοσίευση των προσωπικών του δεδομένων από τη ΔΙΟΡΓΑΝΏΤΡΙΑ υποβάλλει τη συμμετοχή του στο thelocals.biscotto.gr.
3.4 Όλα τα υποχρεωτικά πεδία στη φόρμα συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν προκειμένου να μπορεί ο συμμετέχων  να καταχωρήσει την εμπειρία του στο thelocals.biscotto.gr.

4.Δημοσίευση  

 4.1 Η Διοργανώτρια θα προβαίνει στη δημοσιοποίηση της εκάστοτε εμπειρίας μόνο και εφόσον η συμμετοχή του κάθε χρήστη είναι κατά την κρίση της σύμφωνη με τους όρους χρήσης του παρόντος. 

4.2 Η κάθε συμμετοχή θα υπόκειται σε έλεγχο για τη καταλληλότητα του περιεχομένου της σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και επεξεργασία από την Διοργανώτρια, ώστε η ανάλυση της φωτογραφίας  να είναι η κατάλληλη (minimum 1000 px * 800 px) 

4.3 Κάθε έγκυρη συμμετοχή θα δημοσιεύεται  τόσο στον ιστότοπο της Ενέργειας (thelocals.biscotto.gr), όσο και στο site της Διοργανώτριας (biscotto.gr) εντός εύλογου χρονικού διαστήματος .

4.4 Το όνομα, καθώς και η προσωπική φωτογραφία του χρήστη εφόσον είναι διαθέσιμη,  θα εμφανίζονται στη σελίδα thelocals.biscotto.gr, όταν η εμπειρία που έχει καταχωρήσει ο χρήστης δημοσιοποιηθεί στη σελίδα. Επίσης θα δημοσιεύεται στις εφαρμογές της Διοργανώτριας, όσο και στα Social Media αυτής (Facebook, Instagram, Twitter) για  την πραγμάτωση και προώθηση της Ενέργειας. 

4.4 Η Διοργανώτρια τηρεί το δικαίωμα επιλογής της τελικής μορφής της δημοσιοποιούμενης συμμετοχής.

4.5 Ο κάθε συμμετέχων θα έχει τη δυνατότητα όποτε το επιθυμεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, στέλνοντας e mail στη διεύθυνση [email protected]

5. Διάρκεια

Η Ενέργεια θα ξεκινήσει την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:59 μ.μ  και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας λήξης της Ενέργειας καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής και δημοσίευσης.

6. ΣήματαΠνευματική ιδιοκτησία

6.1 Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

6.2 Ο κάθε συμμετέχων στην ενέργεια δηλώνει, εγγυάται και αποδέχεται ότι :

Α) οι φωτογραφίες που έχει αναρτήσει μέσω της σχετικής φόρμας, δε θίγουν οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, πνευματικό ή συγγενικό και ιδιαίτερα το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος και επωνύμου οποιουδήποτε τρίτου. Επίσης ο Συμμετέχων δηλώνει ότι οι φωτογραφίες είναι πρωτότυπα έργα του και ανήκουν στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή του, είναι απαλλαγμένα από κάθε είδους ελάττωμα ή δικαίωμα, σήμα, ευρεσιτεχνία, ιδέα, όνομα, κ.τ.λ. τρίτου και ότι έχει λάβει τη ρητή συναίνεση των εμφανιζομένων για τη χρήση και ενσωμάτωση φωτογραφιών τους στο Gallery της Ενέργειας.
Β) Με την ανάρτηση συμμετοχής κάθε χρήστης δηλώνει, αποδέχεται και συναινεί ότι έχει εξασφαλίσει από κάθε τρίτο α) την παραχώρηση όλων των δικαιωμάτων επί της εικόνας των εμφανιζομένων στις φωτογραφίες που έχει αναρτήσει μέσω της σχετικής φόρμας, β) παραχωρεί κάθε δικαίωμα στη χρήση τυχόν συνοδευτικού κειμένου της εκάστοτε συμμετοχής, και συναινεί στη χρήση των φωτογραφιών, εκφράσεων και των δηλωθέντων στοιχείων του. Ο συμμετέχων συμφωνεί, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η συμμετοχή του μέσω της χρήσης του ονόματoς/ ψευδώνυμου, φωτογραφιών και άλλων προσωπικών του στοιχείων είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους και δεν προσβάλλει πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα ή δικαιώματα προσωπικότητας οιουδήποτε τρίτου και παραιτείται από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση ή δικαίωμα από τη χρήση τους. Επίσης, αναφορικά με τη χρήση φωτογραφιών και στοιχείων οποιουδήποτε τρίτου, ο Συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ανάρτηση αυτών στο website της Ενέργειας, καθώς και την περαιτέρω χρήση τους από την Διοργανώτρια, απαλλασσόμενης της Διοργανώτριας, από κάθε τέτοια ευθύνη. Σε περίπτωση που στο εν λόγω υλικό γίνονται αναφορές εμμέσως ή αμέσως σε εμπορικά σήματα, αυτό γίνεται στο πλαίσιο της ενέργειας, χωρίς κανένα διαφημιστικό σκοπό από την Διοργανώτρια .
Γ) Παρέχει ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των φωτογραφιών που έχει αναρτήσει μέσω της σχετικής φόρμας, καθώς και την απεριόριστη εκμετάλλευση και χρήση άνευ ανταλλάγματος, κατά τα διαλαμβανόμενα κατωτέρωστοπαρόν.
Δ) Αποδέχεται ότι δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές που περιέχουν φωτογραφίες ανηλίκων ή περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή που προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή έχει διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
Ε) Αποδέχεται ότι σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση τρίτου κατά της Διοργανώτριας, υποχρεούται να την απαλλάξει από κάθε ευθύνη για αποζημίωση και κάθε είδους απαιτήσεις τρίτων, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών, που τυχόν προέρχονται από παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσωπικότητας, άλλως ευθύνεται αποκλειστικά αυτός απέναντί τους και κάθε τρίτου.

      6.3 Με την υποβολή της αίτησης, ο Συμμετέχων χορηγεί ταυτόχρονα στη Διοργανώτρια όλες τις απαραίτητες άδειες για την με κάθε τρόπο προβολή/εκμετάλλευσή τους και την παρουσίασή τους στο κοινό μέχρι το πέρας της Ενέργειας σε οποιοδήποτε από τα κανάλια της Διοργανώτριας online και offline (Social Media, Website, εφαρμογές κινητών, κλπ.) ώστε η Διοργανώτρια να μπορεί να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς ή μη σκοπούς οποιοδήποτε στοιχείο ή υλικό (φωτογραφίες) σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια.

7. Προσωπικά δεδομένα

7.1Η Διοργανώτρια, εφόσον οι συμμετέχοντες αποδεχθούν τους παρόντες όρους συμμετοχής, θα συλλέγει, θα επεξεργάζεται και δημοσιεύει,  κατά την απόλυτη κρίση της, το υλικό και τα κείμενα των συμμετεχόντων τόσο στον ιστότοπο της Ενέργειας (https://thelocals.biscotto.gr), στο site της Διοργανώτριας ( biscotto.gr), όσο και στα Social Media της Διοργανώτριας (Facebook, Instagram, Twitter) με σκοπό την  διαφήμιση ή την περαιτέρω εκμετάλλευση του/των καταχωρημένων εμπειριών για εμπορικούς ή μη σκοπούς, καθώς και την προώθηση της Ενέργειας.

7.2 Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) η Διοργανώτρια θα χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση,  προσωπική φωτογραφία), καθώς και το υλικό και τα κείμενα που καταχώρησαν στο https://thelocals.biscotto.gr/  με σκοπό την εξυπηρέτηση της Ενέργειας.
(β) Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή όλων των στοιχείων και υλικών που καταχώρησαν στην Ενέργεια, καθώς και αυτήν καθαυτήν την Ενέργεια μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκειά της. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή της Ενέργειας.
(γ) Η δημοσίευση φωτογραφιών που περιέχουν εμπορικά σήματα ή απεικονίσεις πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενέργειας, χωρίς κανένα διαφημιστικό σκοπό, και η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη ούτε οικειοποιείται των εμπορικών σημάτων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες. Την ευθύνη για το περιεχόμενο των φωτογραφιών φέρουν ακέραιη οι συμμετέχοντες.
δ) Επιπρόσθετα η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την εγκυρότητα της πληροφορίας που θα περιέχεται στην κάθε ανάρτηση και σχετικά με την κυριότητα και την γνησιότητα της κάθε εμπειρίας. Ο κάθε συμμετέχων είναι ο μοναδικός φέρων την ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο της αναρτήσεώς του.

ε)Η συμμετοχή κάθε προσώπου στην Ενέργεια συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για την σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από τη Διοργανώτρια και την υπεύθυνη εταιρεία για την παρακολούθηση της Ενέργειας (προσωπικά δεδομένα). Υπεύθυνος επεξεργασίας του εν λόγω αρχείου τυγχάνει η Διοργανώτρια. Η επεξεργασία του αρχείου γίνεται από την Διοργανώτρια. Σκοπός σύστασης του αρχείου είναι η συλλογή συμμετοχών στην Ενέργεια της Διοργανώτριας. Τρίτοι αποδέκτες του αρχείου δεν υπάρχουν.

στ) Ο εκάστοτε συμμετέχων ως προς την παροχή της συγκατάθεσης, έχει οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης (προβολής αντιρρήσεων), περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα διόρθωσης, φορητότητας, διαγραφής των δεδομένων του καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσης με σχετική έγγραφη δήλωση στην Διοργανώτρια, εκτός εάν η τήρηση αυτή και επεξεργασία είναι κατά νόμο υποχρεωτική. Έχει επίσης δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων του.

ζ) Για οποιαδήποτε τυχόν πληροφορία ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός του, ο συμμετέχων μπορεί να επικοινωνεί με την Διοργανώτρια και ειδικότερα με την κα Κατερίνα Ευσταθιάδου (Πατριαρχικό Πυλαίας, Αγ. Γεωργίου 5) στο τηλ: 2310-253878 ή στην ηλ. διεύθυνση:  [email protected]

 8. Αποκλεισμός ευθύνης για πληροφορίες

8.1 Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την εγκυρότητα της πληροφορίας που θα περιέχεται στην κάθε ανάρτηση και σχετικά με την κυριότητα και την γνησιότητα της κάθε εμπειρίας. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του site με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. H Διοργανώτρια δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει όλες τις πληροφορίες ούτε εγγυάται την ακρίβεια τους.

8.2 Ο κάθε συμμετέχων είναι ο μοναδικός φέρων την ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο και την ακρίβεια της αναρτήσεώς του.

9. Λοιποί όροι

9.1Η  συμμετοχή  στην  Ενέργεια  προϋποθέτει  ανεπιφύλακτη  αποδοχή  του  συνόλου  των  παρόντων Όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση  εκ μέρους κάθε και όλων των Συμμετεχόντων   οποιασδήποτε  φύσης  έναντι  της  Διοργανώτριας . 

9.2  Διοργανώτρια έχει το απόλυτο δικαίωμα και κατά απόλυτη αυτής διακριτική ευχέρεια  και κρίση, να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους Όρους συμμετοχής, τη διάρκεια  ή/και  να  ματαιώσει/  ακυρώσει  συνολικά  την  πραγματοποίηση της ενέργειας.  Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές ,τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις  θα  αναρτώνται  στον Ιστότοπο  της  Διοργανώτριας .  

9.3 Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, ακόμη και από μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.